สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประโยชน์จากบัญชี

ประโยชน์จากบัญชี


ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี

1. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถ ควบคุมดูแล รักษาสินทรัพย์ของกิจการได้
2. ช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีผลกำไรหรือขาด

ทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด
3. ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์หนี้สินและส่วน

ของเจ้าของเป็นจำนวนเงินเท่าใด
4. ข้อมูลทางการบัญชีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารช่วยในการกำหนดนโยบายในการวางแผน

และช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ข้อมูลทางบัญชีที่จดบันทึกไว้ สามารถช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการดำเนิน

งานได้

Tags : ประโยชน์ของบัญชี

ความคิดเห็น

 1. 1
  123
  123 19/01/2012 10:57
  .....
 2. 2
  ere
  ere wre@game.com 24/08/2016 14:52

   His friend started the engine and began to taxi onto the runway of the airport.Rolex Kopior Herr Mr. Johnson had heard that the most dangerous part of a flightrolex replica were the take-off and the landing, replica orologi svizzeriso he was extremely frightened and closed his eyes.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view