สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับทำบัญชี 

ขอบเขตงาน  

บริษัท คงกะพันธ์การบัญชี จำกัด บริการรับจัดทำบัญชี โดย โปรแกรม Express ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่มีเวลาพอหรือไม่สามารถจัดทำบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้ 

 1.  วางระบบบัญชี คือการวางแผนงานต่างๆของท่านเพื่อให้เกิดระบบบัญชีที่ถูกต้อง เช่นการออกแบบใบกำกับ ภาษีขาย การตรวจเช็คใบกำกับภาษีซื้อให้สามารถใช้ในทางสรรพากรได้ เป็นต้น 

2.  ยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย 

3.  ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53  

 4.  บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express

-สมุดบัญชีรายวันซื้อ     -สมุดบัญชีรายวันขาย          

-สมุดบัญชีรายวันรับ           -สมุดบัญชีรายวันจ่าย

 -สมุดบัญชีรายวันทั่วไป        -สมุดบัญชีแยกประเภททรัพย์สิน        

-สมุดบัญชีแยกประเภทหนี้สิน   -สมุดบัญชีแยกประเภททุน   

-สมุดบัญชีแยกประเภทรายได้ -สมุดบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย

  5.  จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิษคงเหลือ(สต๊อก)(ค่าบริการต่างหาก) 

  6.  จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และ รายละเอียดเจ้าหนี้ / ลูกหนี้

  7.  จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

  8.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.51,50 พร้อมนำส่งงบการเงิน ที่กระทรวง พาณิชย์

  9.  ตรวจสอบบัญชี พร้อมผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(ค่าบริการต่างหาก) 

 10. ดูแลเรื่องบัญชีภาษีอากร เพื่อให้ท่านเสียภาษีถูกต้อง ให้น้อยและประหยัดภาษีที่สุด 


อัตราค่าบริการ

  • ค่าจัดทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้นที่ 1,500 - 2,000  บาท ซึ่งจะพิจารณา ลด – เพิ่ม ให้เหมาะสมและพึงพอใจ ภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการประเมินราคาและได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า ซึ่งจะพิจารณาจากความซับซ้อนของธุรกิจ และ ปริมาณเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำใบสำคัญทางบัญชี   เช่น จำนวนเอกสาร ต่อเดือน รับ-ส่งเอกสาร ฟรีเดือนละ  1 ครั้ง
  • สำหรับกิจการที่ไม่มีเอกสารใดเลยในแต่ละเดือน จะทำการยื่นแบบปกติให้  (ค่าบริการ 500 บาท ต่อ เดือน)
  • สำหรับกิจการที่เพิ่งดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้ต่อปี อยู่เกณฑ์ที่กำหนด ทางสนง.จะคิดค่าบริการให้ ในอัตราพิเศษ
  • สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนบริษัทกับทางเรา จะฟรีค่าจัดทำบัญชีสำหรับ 1 เดือนแรก
view