สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

ขอบเขตงาน

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท           วัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นต้น
 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น การเข้า – ออก ของกรรมการการเปลี่ยนแปลง                 อำนาจกรรมการ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การเพิ่ม – ลด ทุนจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ
 • บริการจดทะเบียนแจ้งเลิกธุรกิจ
 • บริการจดทะเบียนขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 อัตราค่าบริการ

 

 1. สำหรับจดจัดตั้งนิติบุคคล  

 

 • อัตราค่าบริการ 3,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียม(อัตราค่าธรรมเนียมดูได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 • ค่าบริการสำหรับจดภาษีมูลค่าเพิ่ม  2,500 - 3,000 บาท 
 • และฟรี ค่าทำบัญชีสำหรับเดือนแรก

  view