สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

(Account & Tax Consulting Service)

• เสนอแนะวิธีวางกลยุทธ์ให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย

• ให้คำปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งแบบรายเดือน และ    แบบ Time Charge

• ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีตามประเภทธุรกิจ

• รับแก้ปัญหากรณีถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

• รับร่างหนังสือหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกรมสรรพากร

• จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทในด้านบัญชีและภาษีอากร

view