สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

 

 

บริการตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นที่  3,000 - บาท

ขอบเขตงาน

  1. ให้บริการตรวจสอบและรับรองบัญชีสำหรับงบการเงินของลูกค้าโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  2. จัดทำงบการเงินและนำยื่นแบบแสดงการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ให้กับกรมสรรพากร ยื่นแบบ บอจ. 5 และ สบช.3 พร้อมงบการเงินแก่กระทรวงพาณิชย์ ฟรี
  3. สำหรับงบการเงินที่ไม่ได้จัดทำโดยทางเราค่าบริการตรวจสอบและรับรองงบการเงินเริ่มต้น ที่ 4,000 บาท

view