สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอบเขตงาน

  1. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง - ลูกจ้าง
  2. จัดทำแบบ ภงด.1 เพื่อยื่นเสียภาษี รายเดือน ต่อกรมสรรพากร
  3. จัดทำแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบรายเดือน และ นำส่งสำนักงานประกันสังคม
  4. จัดทำเอกสารกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสำนักงานประกันสังคม เช่น
  • แจ้งเข้าพนักงานใหม่
  • แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตน
  • แจ้งการสิ้นสุดผู้ประกันตนของลูกจ้าง
  • ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฏหมายประกันสังคม
  • เข้าชี้แจงและพบเจ้าหน้าที่ประกันสังคม


view